Ανθρώπινο Δυναμικό

   Το ανθρώπινο δυναμικό, οι εργαζόμενοι στο φορέα είναι ο πυλώνας και το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του οποίου υλοποιείται  και αναπτύσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του φορέα είναι το άθροισμα των μελών και των εργαζομένων που τον απαρτίζουν με τη διαδρομή τους, και το σύνολο των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκομίσει μέσα από της πορεία τους, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε επιστημονικό, θεραπευτικό και διοικητικό επίπεδο.

  Ακολουθούνται πρακτικές εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών επιλογής, διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα με σεβασμό στις ικανότητες, την προσφορά και την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου. Προωθούμε την ομαδική εργασία του προσωπικού με καλλιέργεια ομαδικού, συναδελφικού και συνεργατικού κλίματος, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των ρόλων διαφορετικών ειδικοτήτων, με ανοικτές γραμμές επικοινωνίας μεταξύ του  προσωπικού, των υπευθύνων και της διοίκησης.

  Διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζόμενων στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητα τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους αποκαταστασιακούς στόχους καθώς και στο χρόνο απασχόλησής τους. Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο στόχος της εργασίας των επαγγελματιών μας είναι η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης, κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου των ληπτών των υπηρεσιών μας. Βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα όλων των μελών μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας, της φιλοσοφίας, των αρχών και των αξιών των Μονάδων, η γνώση της προσωπικής διαδρομής και ιστορίας των ληπτών, οι συνθήκες υπό τις οποίες ήρθαν κάποια στιγμή σε επαφή μαζί μας, το κοινωνικό τους  ιστορικό, ο οικογενειακός τους αστερισμός, οι κοινωνικές σχέσεις και το ευρύτερο περιβάλλον τους.

  Η εικοσιτετράωρη λειτουργία των Μονάδων καλύπτεται από καταρτισμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με τις ειδικότητες του ψυχιάτρου, του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, επισκέπτη υγείας, του εργοθεραπευτή, φροντιστών και άλλων ιατρών και ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των μονάδων. Οι ειδικότητες συγκροτούν ομάδες και υποομάδες αναλαμβάνοντας επιμέρους υπευθυνότητες και καθήκοντα στο πλαίσιο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.