Αρχές – Αξίες

  Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας ή φυλής. Αναγνωρίζοντας την αξία της προσωπικότητας τους, των πεποιθήσεων τους και του πολιτισμικού τους υπόβαθρου σε επίπεδο ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης, αποδεχόμενοι το  Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που απαγορεύει  κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
  Υιοθετούμε τη Συναινετική Διακήρυξη των WHO-WAPR όπου η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (Ψ.Κ.Α) ορίζεται ως «μια διαδικασία η οποία πρέπει να δώσει στα άτομα με έκπτωση, ανικανότητα ή αναπηρία οφειλόμενη σε ψυχική ασθένεια όλες τις ευκαιρίες με σκοπό την επίτευξη ενός όσο το δυνατό υψηλότερου επίπεδου ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα. Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση αφορά τόσο τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όσο την εισαγωγή περιβαλλοντικών τροποποιήσεων, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την επίτευξη ενός καλού επιπέδου ποιότητας ζωής για οποιονδήποτε πάσχει από μια ψυχική διαταραχή, κυρίως δε αν έχει υποστεί αναστολή της προσωπικής και κοινωνικής του λειτουργικότητας». 
  Στηρίζουμε έμπρακτα τη θεσμική αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη διοίκηση και τις υπηρεσίες του κράτους, τη νομική κατοχύρωση τους και την επέκταση των προγραμμάτων προσβασιμότητας σε όλο το εύρος των παρεμβάσεων του κράτους, καθώς και την υποστήριξη, προώθηση και ένταξη τους σε προστατευόμενες μορφές απασχόλησης και στην αγορά εργασίας.
  Εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η απαγόρευση των διακρίσεων και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά υπάρχει αρκετός δρόμος να διανύσουμε για την καταπολέμηση των  διακρίσεων εις βάρος ορισμένων κοινωνικών ομάδων που εξακολουθούν να  υφίστανται τις επιπτώσεις τους.

 

Scroll to top