Διεπιστημονική Ομάδα

  Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα έχει ρόλο πρωτίστως κοινωνικοθεραπευτικό. Επεξεργάζεται το πλαίσιο λειτουργίας δημιουργώντας τα στοιχεία εκείνα που θα μετατοπίζουν τον άξονα δράσης από την αμιγώς κλινική θεραπευτική πρακτική στον κοινωνικό θεραπευτικό προσανατολισμό μέσα από την ενδυνάμωση των κάθε μορφής στοιχείων της συλλογικότητας, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της συνδιαχείρισης, και της αλληλοϋποστήριξης. Η καθιέρωση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας αφορά την οπτική που υπαγορεύει ότι απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις από διαφορετικούς επαγγελματίες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ενοίκων. Είναι ο κύριος μηχανισμός που διασφαλίζει την ολιστική φροντίδα και την εξυπηρέτηση τους σε ολόκληρη την πορεία της αποκατάστασης. Η διεπιστημονική εργασία υλοποιείται από μια ομάδα ανθρώπων με συμπληρωματικές δεξιότητες που έχουν δεσμευτεί σε ένα κοινό σκοπό, στόχους και προσέγγιση για την οποία λογοδοτούν αμοιβαίως. 

  Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν πως η εργασία της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας είναι το αποτελεσματικότερο μέσο ιδιαίτερα για εκείνους που πάσχουν από χρόνιες διαταραχές. Να αναφέρουμε ότι στη δεκαετία του 40’ στην Αγγλία, μια καινοτόμος ιδέα ήταν η άμβλυνση της μαζικής ψυχωτικής μεταβίβασης μέσα από τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας. Παρόλα αυτά, η συνύπαρξη και μόνο επαγγελματιών διαφορετικών ειδικοτήτων δεν αρκεί για την ουσιαστική λειτουργία της. Είναι απαραίτητο τα μέλη να μοιράζονται κοινούς στόχους και αξίες, να μαθαίνουν από άλλους κλάδους και να σέβονται τη διαφορετική τους οπτική και αντίληψη. Πλεονεκτήματα της πολυκλαδικής εργασίας είναι

  • η αλληλοϋποστήριξη των επαγγελματιών και η συλλογικότητα στην εκτίμηση, καθώς και η κριτική θεώρηση της σύνθετης και συχνά ψυχοπιεστικής κλινικής εργασίας
  • ο καταμερισμός της εργασίας
  • η αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών, ή η αποτελεσματικότητα για παράδειγμα που αφορά λήπτες των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη μιας ειδικής παροχής, να την έχουν σχετικά άμεσα χωρίς να υποβάλλονται σε πολλαπλές αξιολογήσεις
  • ο αμοιβαίος εμπλουτισμός δεξιοτήτων μεταξύ επαγγελματιών και η αξιολόγηση του συνόλου των περιπτώσεων
  • η απόκτηση νέων δεξιοτήτων του προσωπικού το οποίο συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες
  • η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμένων, συντονισμένων και οικονομικά αποδοτικών
  • η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και ο εξορθολογισμός των εργασιακών πρακτικών

 Το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης αποτελεί την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα που δύναται να πλαισιώνεται και με άλλες ειδικότητες κατά περίπτωση ή ανάλογα με το επιτελούμενο έργο. Έργο της  είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης όπως αναφέρονται στην Συναινετική Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μέσω των μεθόδων που περιγράφονται στις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις. Βασική αρχή λειτουργίας της Π.Θ.Ο είναι η αμοιβαία, ισότιμη συνεργασία με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στην σύνθεση του πολύπλευρου έργου της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Κάθε μέλος της ομάδας έχει σαφή και διακριτά καθήκοντα, οφείλει όμως να κατανοεί ότι η συμπληρωματικότητα των ρόλων και των καθηκόντων αποτελεί πάντοτε επιτακτική ανάγκη. Ο ειδικός ρόλος που προέρχεται από κάθε ειδικότητα του προσωπικού είναι συμπληρωματικός στο έργο που καλούνται να ολοκληρώσουν και λειτουργεί ενισχυτικά για το έργο και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Scroll to top