Εθελοντισμός

  Στο πλαίσιο ανάπτυξης της εθελοντικής προσφοράς ως «εθελοντική» νοείται κάθε δραστηριότητα, μεμονωμένη ή οργανωμένη, η οποία διέπεται από την επιλογή για βοήθεια ή υποστήριξη με κάθε εύλογο τρόπο, ατόμων τα οποία δεν ανήκουν στο άμεσο συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του εθελοντή.

  Ο πλούτος της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν όταν λειτουργούν σε οργανωμένα πλαίσια, είναι συχνά αδιαμφισβήτητης σημασίας. Οι εθελοντές συχνά λειτουργούν σαν «τρίτος όρος», έχοντας μια στάση αντικειμενικής και ανιδιοτελούς προσφοράς και οπτικής στα επαγγελματικά οργανωμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών.

Προετοιμασία για Εθελοντική Προσφορά 

  Πιστεύουμε  ότι πρέπει να υπάρχει μια προ-εθελοντική ανάμειξη των ενδιαφερόμενων εθελοντών με τους φορείς ψυχικής υγείας, η οποία κρίνεται και σαν παράγοντας επιτυχίας της εθελοντικής δράσης καθεαυτής με αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γνώσεων, ενδιαφερόντων, εκπαίδευσης, αναγκών και στόχων των εθελοντών. Οι προαναφερόμενες διαδικασίες αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την αντιστοιχία της εθελοντικής «προσφοράς» με την ανάγκη που προκύπτει  να «καλυφθεί» εθελοντικά για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Η αξιοποίηση της εθελοντικής διάθεσης, οφείλει να παρέχει το πρόσφορο έδαφος για την  σταδιακή ανάπτυξη ευθύνης, ικανότητας και, σαφώς, ανάθεσης αρμοδιοτήτων. Η Μ.Κ.Ο Συμβάλλειν παρέχει  σαφή όρια και  ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορεί να ευοδωθεί η εθελοντική προσφορά και δράση, με σωστή και συνεχή προετοιμασία, εκπαίδευση, εποπτεία, αξιολόγηση αλλά και αναγνώριση, ανταμοιβή και επιβράβευση του εθελοντικού έργου.

Η δημιουργία προκαθορισμένου πλάνου ενεργειών πριν την έναρξη συνεργασίας από το φορέα και τους εθελοντές είναι απαραίτητη, προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα βάσει του οργανωτικού σχεδίου.

  Οι αμειβόμενοι  απασχολούμενοι του οργανισμού ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες τους μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντισμού και λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

  Γίνεται γνωστός ο τρόπος συμμετοχής στο πρόγραμμα τού εθελοντισμού σε όλα τα στελέχη του οργανισμού, και υποστηρίζεται η δημιουργία θετικού κλίματος και διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους αμειβόμενους απασχολούμενους και στους εθελοντές.

Ευκαιρία για συμμετοχή

  Η Μ.Κ.Ο «Συμβάλλειν» ενθαρρύνει και παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να δοκιμάσουν οι υποψήφιοι εθελοντές μια τέτοια εμπειρία μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συγγραφή άρθρων, στην της υποστήριξη ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων του φορέα με ενημερωτικό υλικό, σε μεταφράσεις υλικού ευαισθητοποίησης.

  Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως αποκαταστασιακοί πόροι σε επίπεδο συμμετοχής στις εκδηλώσεις του φορέα, συντροφιάς για τους λήπτες και ανάπτυξης δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης καθώς και συνοδείας σε εξόδους, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες στην κοινότητα.

  Οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν υποκαθιστούν τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού. Αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών, διευρύνουν το θεραπευτικό και επιστημονικό έργο και δημιουργούν μια κοινότητα ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα και γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

  • Πληροφορίες που αφορούν τους εθελοντές:  Αποτυπώνονται οι απαιτήσεις  που έχει ο οργανισμός από τους εθελοντές καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών. Επιπλέον αναφορές θα πρέπει να γίνονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ο εθελοντής.
  • Φόρμα αίτησης για θέση εργασίας εθελοντισμού: Παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας αίτηση την οποία ο εθελοντής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μαζί με το βιογραφικό του σημείωμα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.
  • Αυτο-αξιολόγηση: Οι αποδέκτες της εθελοντικής εργασίας, καθώς και οι ίδιοι οι εθελοντές μπορεί να κληθούν να καταγράψουν την εμπειρία τους καθώς και το αποτέλεσμα της εθελοντικής εργασίας.
  • Αυτό-ενδυνάμωση: Αρωγή στην διαδικασία αποκατάστασης για υγιή ταυτότητα, χτίσιμο αυτό-εκτίμησης και αυτοσεβασμού, ανάκτηση ελέγχου και συνειδητοποίηση επιλογών και δικαιωμάτων του ατόμου για να έχει ουσιαστικό λόγο και ρόλο στην κοινωνία.
  • Ανάληψη Ευθυνών: Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού συστήματος πληροφορίας και γνώσης.
  • Ενστάλαξη Ελπίδας: Απόδοση νοήματος και στόχων που μπορούν να επιτευχθούν.
  • Απόδοση ρόλου με ουσία και ευθύνη: Για την λειτουργία του ατόμου με υγιή κίνητρα κατά την κοινωνικοποίηση του, καθώς και για την ανάληψη ενεργών στάσεων και επιλογών που επηρεάζουν ουσιαστικά την πορεία και τον τρόπο ζωής του ατόμου.