Λήπτες Υπηρεσιών

   Η πλειονότητα των ατόμων που εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα έχουν διαγνωστεί με σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή και  αποτελούν τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται η αποκατάσταση. Ο στενός πυρήνας αυτών περιλαμβάνει ασθενείς με εμμένουσα ψυχοπαθολογία, σημαντική αστάθεια, και δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Προσλαμβάνονται ως άτομα που χρήζουν πιο μακρόχρονης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που αντιμετωπίζουν ανθεκτικότερα και μεγαλύτερης διάρκειας  ψυχοκοινωνικά προβλήματα.  Ενδυναμώνονται στην κατεύθυνση της διασύνδεσης με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε αυτό να διατίθεται και να λειτουργεί για την επιστροφή των ωφελούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης.

  Οι λήπτες  των υπηρεσιών είναι το σημείο αναφοράς των Μονάδων, καθώς η αποκατάσταση και η επανένταξη καθορίζεται από το βαθμό συμμετοχής, συνεργασίας και πρωτοβουλίας τους στην διαμόρφωση του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων. Ο ρόλος και η λειτουργία των εξυπηρετούμενων  βρίσκει πρακτικές αναφορές και χώρους για να μπορούν να εκδηλώσουν πρωτοβουλία, να εκφράσουν επιλογές, να αποφασίσουν την ένταξή τους. Υπ’ αυτή την έννοια οι οργανωμένες δραστηριότητες της καθημερινότητας  απαντούν με ευλυγισία όχι μόνο στις ανάγκες αλλά και στις επιλογές των εξυπηρετούμενων. Κατά συνέπεια οι προγραμματισμένες δράσεις  είναι το εργαλείο δια μέσου του οποίου ο εξυπηρετούμενος ξαναβρίσκει και καλλιεργεί την προσωπική και κοινωνική του αυτονομία, (επανα)βιώνοντας την υποκειμενικότητα του μέσα από την ζωή των Μονάδων, όπως συμβαίνει και στην κοινωνία, σε ένα πλαίσιο προσομοίωσης, που διατηρεί όμως αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων. Χώρος αναφοράς για να λάβουν χώρα οι επεξεργασίες αυτές  είναι η συνεργασία και ο προγραμματισμός μεταξύ των επαγγελματιών και των ληπτών των υπηρεσιών, για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων της καθημερινότητας, τις κατανομές του ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, τις μορφές και τους τρόπους εκπλήρωσης των καθημερινών στόχων.

  Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε επιλεγμένες δραστηριότητες και για ορισμένο χρόνο, όπως αυτό προκύπτει από το Ατομικό Θεραπευτικό του Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα καταρτίζεται σε τακτική βάση  όπου  αποτυπώνονται οι ανάγκες  και το θεραπευτικό του σχέδιο. Τόσο η εκπόνηση όσο η εφαρμογή και αξιολόγηση του Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματος λαμβάνει υπόψη παρεμβάσεις που αφορούν το ίδιο άτομο και υλοποιούνται από άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας.  Για το σκοπό αυτό η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα συνεργάζεται  με τις άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας για την από κοινού κατά το δυνατόν εκπόνηση του στοχεύοντας στην υπέρβαση  ξεπερασμένων  νοοτροπιών και στη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προτύπου φροντίδας  ενταγμένου στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην κοινότητα.

Scroll to top