Οικοτροφεία

  Στα Οικοτροφεία φιλοξενούνται άτομα τα οποία χρήζουν υψηλού βαθμού εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Μονάδα αποτελεί χώρο φιλοξενίας ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίοι έχουν μειωμένες, ελάχιστες ή μηδενικές ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

  Οι στόχοι, τα μέσα επίτευξης των στόχων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Οικοτροφείων προσδιορίζονται ανάλογα με το βαθμό λειτουργικότητας των ωφελουμένων που διαμένουν σε αυτά. Συνήθως τα οικοτροφεία απευθύνονται σε άτομα χαμηλού βαθμού λειτουργικότητας που χρήζουν 24ωρης παρουσίας προσωπικού. Στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι άτομα με ελλιπές ή ανύπαρκτο οικογενειακό υποστηρικτικό πλαίσιο, με πολλαπλές  και χρόνιες εισαγωγές σε μονάδες ψυχιατρικών νοσοκομείων, με εμμένουσα και ανθεκτική συμπτωματολογία πάσχοντα από  ψυχιατρικές & αναπτυξιακές διαταραχές και σοβαρά  ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 Χρήζουν παροχής αυξημένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας, με σκοπό την επίτευξη αξιοπρεπούς και ποιοτικής διαβίωσης με πρόσβαση σε φροντίδα υγείας λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων και σύνθετων  αναγκών τους. Παράλληλα χρήζουν συνεχόμενης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τη  σταθεροποίηση και η ανάδειξη των πιο υγιών πτυχών της προσωπικότητάς τους, τη διατήρηση υφιστάμενων δεξιοτήτων και την επανάκτηση ή ανάπτυξη των ικανοτήτων για διαβίωση με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας.

   Συνήθως οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Οικοτροφείων περιλαμβάνουν:

  •  Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή θεραπευτικών και αποκαταστασιακών προγραμμάτων που ωθούν τους ενοίκους στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς τους με παράλληλη ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και των ελλειμμάτων τους.

  • Τη  διαρκή εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση και διατήρηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, και την καλλιέργεια ικανοτήτων κατά το δυνατόν ημιαυτόνομης ή σχετικά αυτόνομης καθημερινότητας με αξιοπρέπεια και σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους.

  • Τη συγκρότηση ημερήσιου δομημένου προγράμματος  χωρίς η τήρησή του να είναι αυτοσκοπός. Χρησιμοποιείται  για να διευκολυνθεί η ζωή των ενοίκων ως προς την ανάληψη μιας αρθρωμένης με σαφήνεια καθημερινότητας, μέσω της οικειοποίησης ενός ευχάριστου και δημιουργικού πλάνου απασχόλησης και διαβίωσης που  επιτρέπει την συμμετοχή σε αυτό, είναι δυναμικό και ποικίλει εναρμονιζόμενο με τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας, τις εποχές, το χρόνο τα ήθη και τα έθιμα.

  • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εξόδους στην κοινότητα, εκδρομές, διακοπές, δόμηση ελεύθερου χρόνου καλλιέργειας ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και την υποκίνηση δράσεων που υποβοηθούν  τη διεκδίκηση και άσκηση  νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Στις δραστηριότητες το εκπαιδευμένο προσωπικό συμμετέχει είτε συμπληρώνοντας τις δεξιότητες των ενοίκων όπου είναι ελλειμματικές, είτε υποκαθιστώντας αυτές πλήρως όταν είναι απούσες. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο στόχος του προσωπικού είναι η δραστηριοποίηση-εκπαίδευση των ενοίκων να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες που τους αφορούν.

  • Προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης σε δομές ημερήσιας απασχόλησης, προστατευμένης εργασίας  και μετάβασης σε ξενώνες και προστατευμένα διαμερίσματα για τις περιπτώσεις ατόμων με σημαντική ανάκτηση της λειτουργικότητας τους.

  • Κινητοποίηση προγράμματων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων αναφορικά με την  ψυχική νόσο, την ενημέρωση για τις κοινοτικές μορφές φροντίδας και απασχόλησης με βάση ένα πλαίσιο λειτουργικής διασύνδεσης συνήθως σε επίπεδο Τομέα Ψυχικής Υγείας.

  • Επιμέρους σημαντικοί στόχοι είναι η διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία.

  • Η υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου τους και η εναρμόνιση της καθημερινότητας τους με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας. Η υιοθέτηση κοινωνικά ενεργών ρόλων και ει δυνατόν και ρόλων κοινωνικά χρήσιμων.

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων υλοποιείται μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων καθώς και πλαισιωμένων δραστηριοτήτων με τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, των προσώπων αναφοράς τους και των φροντιστών τους που οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πολυετή εμπειρία. Τα Οικοτροφεία μας φιλοξενούν άτομα με λειτουργικότητα που σαφώς ποικίλει. Είναι μονάδες «πολλαπλών ταχυτήτων» ηλικιακά και λειτουργικά, γεγονός που επιβάλλει και την υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή των Ατομικών Θεραπευτικών Προγραμμάτων στην κατεύθυνση της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.