Ο Φορέας

   Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Συμβάλλειν» είναι μη κυβερνητική οργάνωση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 11. Του Ν. 2716/99 που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία μιας ομάδας κοινωνικά ευαισθητοποιημένων επιστημόνων & επαγγελματιών υγείας και δραστηριοποιείται  πρωτίστως  στο χώρο της ψυχικής υγείας υλοποιώντας προγράμματα & δράσεις με κοινωφελή, επιστημονικό, κοινωνικό και εθελοντικό  χαρακτήρα που έχουν στόχο τη στήριξη ευπαθών ομάδων κυρίως ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

   Στα μέλη της ανήκουν έμπειροι επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της ψυχικής υγείας με πολυετή κατάρτιση, και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, κοινωνικοί επιστήμονες καθώς και άτομα ευαισθητοποιημένα απέναντι στην ψυχική νόσο και τον κοινωνικό αποκλεισμό με εθελοντική και  κοινωνική δράση.

  Ο φορέας στο πλαίσιο των υπηρεσιών του στοχεύει σε δράσεις που προάγουν ζητήματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών  σχετικά με τα  δικαιώματα τους όπως αυτά της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έμφαση στην ψυχική υγεία,  της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και προσανατολίζεται στην κατεύθυνση της  βελτίωσης της θέσης των  ανθρώπων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, καθώς και της άρσης των αποκλεισμών που βιώνουν αναφορικά με την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά. 

  Διαμορφώνει προτάσεις για μορφές κοινωνικής δράσης με πολλαπλή στόχευση, τόσο  στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών, όσο και στην βελτίωση των όρων κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται σε νέες και καινοτόμες  μορφές ειδικών υπηρεσιών φροντίδας σε μεγάλο μέρος του φάσματος της ψυχικής υγείας, καθώς και στην επικαιροποίηση της τυπολογίας των μονάδων  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προς όφελος των ληπτών. 

  Παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και προσανατολισμούς στην ψυχοκοινωνική φροντίδα, και εργάζεται στην κατεύθυνση της δημιουργίας πλαισίου πρώιμων παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων στην κοινότητα, καταγραφής και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο πρόληψης & αντιμετώπισης προβλημάτων  για ειδικούς πληθυσμούς, καθώς και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες για την ψυχική υγεία σε επαγγελματίες υγείας. 

  Επί του παρόντος λειτουργεί τέσσερις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου  στην περιοχή της Αθήνας.