Πρακτική Άσκηση

 Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Μ.Κ.Ο «Συμβάλλειν» υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής φοιτητών από ορισμένα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο της  πρακτικής τους άσκησης σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό μας. 

  Στις Μονάδες μας υπάρχει επάρκεια υποδομών και στελέχωσης σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε Μονάδας αξιολογεί τις αιτήσεις και υποδέχεται τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις σε θέσεις πρακτικής με τον επιβλέποντα επαγγελματία ανάλογα με την ειδικότητα που μας απευθύνεται.

  Προηγείται η αποστολή σχετικού αιτήματος από το ενδιαφερόμενο  Ίδρυμα ή Εκπαιδευτικό Οργανισμό. Εφόσον όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν υπογράφεται συμφωνητικό από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό και τη Μ.Κ.Ο «Συμβάλλειν».

  Περιλαμβάνει Οδηγός Πρακτικής Άσκησης, με τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τον σκοπό, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα  και πρακτικής φύσεως θέματα για την περίοδο της πρακτικής άσκησης.

  Ο υπεύθυνος επίβλεψης  από το φορέα  έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και επίβλεψης του ασκούμενου φοιτητή στον εργασιακό χώρο σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας.

  Σκοπός των ανωτέρω διαδικασιών είναι  η διασφάλιση της ποιότητας και η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της πρακτικής εργασίας. 

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο hrsymvallein@gmail.com 

Scroll to top