Προστατευόμενα Διαμερίσματα

    Στα Προστατευμένα Διαμερίσματα φιλοξενούνται άτομα τα οποία χρήζουν περιορισμένης εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Μονάδα αποτελεί χώρο φιλοξενίας ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίοι έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρεις ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

  Οι στόχοι, τα μέσα επίτευξης των στόχων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων (Π.Δ) προσδιορίζονται ανάλογα με το βαθμό λειτουργικότητας των ωφελουμένων που διαμένουν σε αυτά. Συνήθως τα Π.Δ απευθύνονται σε άτομα υψηλού ή μέσου βαθμού λειτουργικότητας που δεν χρήζουν 24ωρης παρουσίας προσωπικού. Παρόλα αυτά το βήμα της μετάβασης από μια στεγαστική δομή τύπου Οικοτροφείου ή Ξενώνα είναι μεγάλο και χρειάζεται ένα οργανωμένο πλαίσιο υποστήριξης και συντονισμού.

  Χρειάζεται  παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας, με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε οι ωφελούμενοι να καταφέρουν  να λειτουργήσουν στοιχειωδώς στην κοινότητα  με απώτερο στόχο  την ενδεχομένως πλήρη και αυτόνομη διαβίωσή τους.

  Επιδιώκεται η μεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, αυτονόμηση τους, η κοινωνική τους δικτύωση, η σταθεροποίηση και η ανάδειξη των πιο υγιών πτυχών της προσωπικότητάς τους, η διατήρηση υφιστάμενων δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων για διαβίωση με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας.

  Συνήθως οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Προστατευμένων Διαμερισμάτων περιλαμβάνουν:

  •  Τη συνεχή και σταθερή εφαρμογή θεραπευτικών και αποκαταστασιακών προγραμμάτων που ωθούν τους ενοίκους στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητάς τους με παράλληλη ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και των ελλειμμάτων τους.
  •   Τη διαρκή εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση και διατήρηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.
  •   Τη συνεχής διασφάλιση της ποιότητας ζωής, και την καλλιέργεια ικανοτήτων κατά το δυνατόν αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα με αξιοπρέπεια και σεβασμό όλων των δικαιωμάτων τους.
  •   Την υποκίνηση δράσεων που βοηθούν  στη διεκδίκηση και άσκηση  νομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και ανάπτυξης συνεργασιών με εθελοντές και συλλογικότητες με κοινωνική δράση σε τοπικό επίπεδο.
  •   Κινητοποιούν προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων αναφορικά με την  ψυχική νόσο, την ενημέρωση για τις κοινοτικές μορφές φροντίδας και απασχόλησης με βάση ένα πλαίσιο λειτουργικής διασύνδεσης συνήθως σε επίπεδο Τομέα Ψυχικής Υγείας.
  •   Επιμέρους σημαντικοί στόχοι είναι η διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία.
  •   Η υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου τους και η εναρμόνιση της καθημερινότητας τους με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.  Η υιοθέτηση κοινωνικά ενεργών ρόλων και ει δυνατόν και ρόλων κοινωνικά χρήσιμων.

 Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων υλοποιείται μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων με τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας των φροντιστών τους που είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα φιλοξενούν άτομα με λειτουργικότητα υψηλού και μέσου βαθμού, καθώς και διευρυμένες δυνατότητες ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης.

 

Scroll to top