Προσωρινά Αποτελέσματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 4/2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προσωρινά ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ ΑΣΤ1, ΑΣΤ2 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚ. 04_2023 ΑΣΤ1_ΑΣΤ2