Το Πρόγραμμα Ψυχαργώς

  •  Ήδη, εδώ και κάποιες δεκαετίες, το πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς» δημιουργεί μεταξύ άλλων, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα) για τη μετάβαση, τη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη χρόνιων ληπτών  που διαβιούσαν στα ψυχιατρεία. 
  •   Παράλληλα  αναπτύσσει στα γενικά νοσοκομεία ψυχιατρικά τμήματα και άλλες κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες,  Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κ.ά.  
  •   Κύριος στόχος του προγράμματος αποασυλοποίησης που υλοποιείται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, και κατά συνέπεια  βασική αποστολή των Οικοτροφείων και των Προστατευόμενων Διαμερισμάτων είναι η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση χρονίως ψυχικά πασχόντων.
  •  Το Πρόγραμμα Ψυχαργώς υιοθετεί τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής που μετασχηματίστηκε ιστορικά, ακολουθώντας τις ευρύτερες επιστημονικές, πολιτιστικές και πολιτικές εξελίξεις της  κοινωνικής ψυχιατρικής.
  •   Οι μονάδες ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα είναι αυτές η οποίες παρέχουν  ένα φάσμα φροντίδας ψυχικής  υγείας που είναι αποτελεσματική προς ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και  συνεργαζόμενες και με άλλους τοπικούς φορείς εκπαιδεύουν σοβαρές ψυχικές ασθένειες οδηγούν σε αναπόφευκτη επιδείνωση και χρονιότητα. Η πρακτική που απέρρεε από την παραπάνω αντίληψη ήταν η επικέντρωση των επαγγελματιών στη διαχείριση  της ψυχοπαθολογίας και των συμπτωμάτων.
  •   Η ευρύτερη θεώρηση ανέδειξε και έστρεψε το ενδιαφέρον σε μια νέα αντίληψη που καθόρισε τις εκβάσεις αποτελεσματικότητας και φροντίδας των ληπτών, πέρα από την κλινική κατάσταση. Ειδικά η λειτουργικότητα στην ανάληψη κοινωνικών ρόλων, στο επίπεδο των σχέσεων, της εργασίας και της αναψυχής, η ποιότητα της ζωής και η οικογενειακή επιβάρυνση αναδείχθηκαν σε τομείς μείζονος ενδιαφέροντος.
  •   Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ψυχαργώς αναπτύχθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη συνέχιση της αποασυλοποίησης, ο δεύτερος στη δημιουργία μονάδων ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Σε αδρές γραμμές η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψυχαργώς» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Παροχή αποτελεσματικών και αποδεκτών θεραπευτικών παρεμβάσεων υψηλής ποιότητας, με στόχο την μείωση της ψυχοπαθολογίας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την πρόληψη ή μείωση της αναπηρίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των υπηρεσιών.
  •   Κατάργηση των ψυχιατρείων και η αντικατάστασή τους από δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινότητας. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών από όλον τον πληθυσμό σε 24ωρη λειτουργία και η συμβατότητά τους με τις ανάγκες των ληπτών. Παροχή των κατάλληλων θεραπειών όποτε αυτές είναι αναγκαίες.  Συνέχεια στην φροντίδα για όσο χρόνο αυτή απαιτείται. Προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και η πρόληψη της ψυχικής διαταραχής σε κάθε επίπεδο, καθώς και προαγωγή της ασφάλειας των ληπτών, των συγγενών και φροντιστών τους, του προσωπικού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της κοινότητας εν γένει.
  •   Κατά το δυνατόν παροχή αποτελεσματικών εναλλακτικών θεραπευτικών σχημάτων, που προάγουν την ελεύθερη και ανεξάρτητη επιλογή από τους χρήστες των υπηρεσιών και τις οικογένειές τους. Συντονισμό μεταξύ του προσωπικού και των υπηρεσιών μεταξύ τους, δηλαδή τη δημιουργία δικτύων συνεργαζομένων υπηρεσιών. 
Scroll to top