ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Προκ. 09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 09_2023

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών:Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μορφής Europass (στην ελληνική γλώσσα), Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για τις ειδικότητες που είναι απαραίτητο, καθώς και συμπληρωμένη την Αίτηση συμμετοχής μέχρι και τις 31/10/2023 και ώρα 17:00.

Η υποβολή αίτησης και βιογραφικού γίνεται είτε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο hrsymvallein@gmail.com, είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Μενίππου 17, Τ.Κ. 15562, Αθήνα, με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων 9ου Το.ΨΥ» της ΑμΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ.

Αποστολή στο email: hrsymvallein@gmail.com  και με θέμα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 09/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΘΕΣΗ: …….

Σημειώνεται ότι όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrsymvallein@gmail.com αναγράφοντας στο θέμαΕΡΩΤΗΜΑ/ΤΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 09/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Προκ. 09/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top