x
s y m v a l l e i n

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Συμβάλλειν» είναι μη κυβερνητική οργάνωση, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 11. Του Ν. 2716/99 που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία μιας ομάδας κοινωνικά ευαισθητοποιημένων επιστημόνων & επαγγελματιών υγείας.

Η δράση μας είναι κυρίως στο χώρο της ψυχικής υγείας υλοποιώντας προγράμματα & δράσεις με κοινωφελή, επιστημονικό, κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα που έχουν στόχο τη στήριξη ευπαθών ομάδων κυρίως ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Η Συμβάλλειν παρόντος λειτουργεί πέντε προγράμματα Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου, και ένα Κέντρο Ημέρας, στον κεντρικό και βόρειο τομέα της Αθήνας.

Η ομάδα της Συμβάλλειν αποτελείτε από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της υγείας και της ψυχικής υγείας με πολυετή κατάρτιση, και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, κοινωνικοί επιστήμονες καθώς και άτομα ευαισθητοποιημένα απέναντι στην ψυχική νόσο και τον κοινωνικό αποκλεισμό με εθελοντική και κοινωνική δράση.

Ο φορέας στοχεύει στην

  • προαγωγή κοινωνικής συνοχής
  • ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα τους
  • πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έμφαση στην ψυχική υγεία, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής
  • βελτίωση της θέσης των ανθρώπων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες
  • άρση των αποκλεισμών που βιώνουν οι ευάλωτες ομάδες αναφορικά με την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά

Το ενδιαφέρον του εστιάζεται σε νέες και καινοτόμες μορφές ειδικών υπηρεσιών φροντίδας σε μεγάλο μέρος του φάσματος της ψυχικής υγείας, καθώς και στην επικαιροποίηση της τυπολογίας των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προς όφελος των ληπτών.


Παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και προσανατολισμούς στην ψυχοκοινωνική φροντίδα, και εργάζεται στην κατεύθυνση της δημιουργίας πλαισίου πρώιμων παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων στην κοινότητα, καταγραφής και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών σε επίπεδο πρόληψης & αντιμετώπισης προβλημάτων για ειδικούς πληθυσμούς, καθώς και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες για την ψυχική υγεία σε επαγγελματίες υγείας.