x
s y m v a l l e i n

Η ΑμΚΕ Συμβάλλειν συνεργάζεται με αρκετούς φορείς συναφούς αντικειμένου όπως ενδεικτικά:

Με πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς

Με εθελοντικούς φορείς

Με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης