x
s y m v a l l e i n

Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους

Αποδοχή – Στηρίζουμε έμπρακτα την θεσμική αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών

Διάθεση για Προσφορά – Υιοθετούμε την Συναινετική Διακήρυξη των WHO-WAPR

Οι βασικές αξίες μας είναι

Σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας ή φυλής

Αναγνωρίζοντας την αξία της προσωπικότητας τους, των πεποιθήσεων τους και του πολιτισμικού τους υπόβαθρου σε επίπεδο ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης, αποδεχόμενοι το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Στηρίζουμε έμπρακτα την θεσμική αναγνώριση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Στην διοίκηση και τις υπηρεσίες του κράτους, την νομική κατοχύρωση τους και την επέκταση των προγραμμάτων προσβασιμότητας σε όλο το εύρος των παρεμβάσεων του κράτους, καθώς και την υποστήριξη, προώθηση και ένταξή τους σε προστατευόμενες μορφές απασχόλησης και στην αγορά εργασίας.

Εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών

Στα ατομικά δικαιώματα, στην ισότητα, την ίση μεταχείριση και την μη διάκριση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η απαγόρευση των διακρίσεων και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανύσουμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος ορισμένων κοινωνικών ομάδων που εξακολουθούν να υφίστανται τις επιπτώσεις τους.

Υιοθετούμε την Συναινετική Διακήρυξη των WHO-WAPR

Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (Ψ.Κ.Α) ορίζεται ως «μια διαδικασία η οποία πρέπει να δώσει στα άτομα με έκπτωση, ανικανότητα ή αναπηρία, οφειλόμενη σε ψυχική ασθένεια, όλες τις ευκαιρίες με σκοπό την επίτευξη ενός όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ανεξάρτητης λειτουργίας στην κοινότητα. Η Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση αφορά, τόσο στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, όσο στην εισαγωγή περιβαλλοντικών τροποποιήσεων, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την επίτευξη ενός καλού επιπέδου ποιότητας ζωής για οποιονδήποτε πάσχει από μια ψυχική διαταραχή, κυρίως δε αν έχει υποστεί αναστολή της προσωπικής και κοινωνικής του λειτουργικότητας».