x
s y m v a l l e i n

Το ανθρώπινο δυναμικό – οι εργαζόμενοι του φορέα είναι ο πυλώνας και το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του οποίου υλοποιείται και αναπτύσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του φορέα είναι το άθροισμα των μελών και των εργαζομένων που τον απαρτίζουν με την διαδρομή τους, και το σύνολο των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν αποκομίσει μέσα από την πορεία τους ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε επιστημονικό, θεραπευτικό και διοικητικό επίπεδο.
Η 24ωρη λειτουργία των Μονάδων μας καλύπτεται από καταρτισμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με τις ειδικότητες του ψυχιάτρου, του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, του επισκέπτη υγείας, του εργοθεραπευτή, των φροντιστών και άλλων ιατρών και ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των μονάδων. Οι ειδικότητες συγκροτούν ομάδες και υποομάδες αναλαμβάνοντας επιμέρους υπευθυνότητες και καθήκοντα στο πλαίσιο της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας.

Προωθούμε την ομαδικότητα στον τρόπο εργασίας του προσωπικού με καλλιέργεια συναδελφικού και συνεργατικού κλίματος, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας των ρόλων διαφορετικών ειδικοτήτων & με ανοικτές γραμμές επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού, των υπεύθυνων-συντονιστών λειτουργίας και της διοίκησης.
Διασφαλίζεται ότι οι ρόλοι των εργαζομένων στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την ειδικότητα τους, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στους αποκαταστασιακούς στόχους, καθώς και τον χρόνο απασχόλησής τους.
Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, στόχος της εργασίας των επαγγελματιών μας είναι η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης, κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου των ληπτών των υπηρεσιών μας.