x
s y m v a l l e i n

Δικαιούχοι

1) Άτομα τα οποία έχουν κριθεί από υγειονομική επιτροπή ότι έχουν σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
2) Ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα
3) Άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία εφόσον

3.1. Δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από τον ασφαλιστικό φορέα τους, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄88) όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.
3.2. Συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.)
3.3. Έχουν αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στα άτομα που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία.
3.4. Δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

4. Συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων:
Τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας, με εξαίρεση:

4.1. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας.
4.2. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

5. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

 

Προϋποθέσεις χορήγησης:
α. Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.
β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.
γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

 

Δικαιολογητικά:
1. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Τα άτομα με αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και συνολικό ποσοστό 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
3. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.), βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή στα αντίστοιχα προγράμματα ή βεβαίωση της Κοιν.Σ.Επ.
4. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους (όχι ορφανική σύνταξη), ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της σύνταξης καθώς και το καθαρό ποσό που λαμβάνουν.
5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για Έλληνες Πολίτες.

6. Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

6.1. Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε. για Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
6.2. Άδεια Διαμονής σε ισχύ για πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
6.3. Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν.
389/1968, ΦΕΚ Α 125).
6.4. Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ για πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε..
6.5. Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας για πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
6.6. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους» για πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
6.7. Άδεια διαμονής σε ισχύ για πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο.

7. ΑΜΚΑ (επίδειξη εγγράφου απόδοσης ή γνώση του ΑΜΚΑ)

8. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ (ΙΒΑΝ) στο οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).
9. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Χορήγησης Προνοιακού – Αναπηρικού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία της Αίτησης και επιλέγοντας την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στην οποία ανήκετε βάσει του Νομού σας. Μετά την επιτυχημένη υποβολή της Αίτησης, ένας αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ, του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει πώς θα υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Προκειμένου να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ): https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikes-ypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/

 

Εναλλακτικά, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλου αίτηση για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Για παράταση χορήγησης επιδόματος η αίτηση δύναται να υποβάλλεται τρείς μήνες πριν από τη λήξη της γνωμάτευσης ή μέχρι και έξι μήνες από τη λήξη της γνωμάτευσης.

 

Η διαδικασία ορίζεται ως εξής:
1. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι η αίτηση:

α. Επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.
β. Υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και
γ) ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ για οποιαδήποτε μεταβολή: αλλαγή τόπου κατοικίας, εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων ασφαλιστικού φορέα, συνταξιοδότησής του από οποιοδήποτε φορέα και για οποιαδήποτε αιτία, απουσία του στο εξωτερικό, εισαγωγή του σε νοσοκομείο ή περίθαλψης σε προνοιακό ίδρυμα.

2. Στην περίπτωση την οποία η αίτηση γίνεται αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ.

3. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ.

4. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.

5. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με sms, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α.

6. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

 

Σημείωση: Η ως άνω πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία εφαρμόζεται στις Περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου παράλληλα εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ Β΄ 57) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Στις Περιφερειακές ενότητες της χώρα στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την δημιουργία του φακέλου αναπηρίας παραλείπεται η διαδικασία που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 3 και 4 και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για χειρόγραφη συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου. Εν συνεχεία θα πρέπει να προσέλθει στις αρμόδιες επιτροπές των ΚΕΠΑ και να καταθέσει τον χειρόγραφο εισηγητικό φάκελο, αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα ιατρικά πιστοποιητικά.

 

Στην περίπτωση όμως που υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση για άτομο που διαμένει σε Δήμο εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας και ο αιτών επιθυμεί να εξεταστεί από ΚΕΠΑ των παραπάνω περιφερειακών ενοτήτων(Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας) τότε εφαρμόζεται η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία και απαιτείται η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ από τον θεράποντα γιατρό.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με τον ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίστηκε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υγειονομική κάλυψη είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

 

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ;

 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση
  Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς καμία χρέωση
 • Πρόληψη και προαγωγή υγείας (π.χ. εμβολιασμοί) χωρίς καμία χρέωση
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη
 • Δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα Δημόσια Νοσοκομεία
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά και τα δημόσια φαρμακεία. Σημαντικό τμήμα του ανασφάλιστου πληθυσμού δικαιούται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Κατάργηση του 1€ ανά συνταγή για τους ανασφάλιστους που δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
 • Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ
Αν είστε Έλληνας πολίτης ή διαμένετε νόμιμα στην Ελλάδα, απευθύνεστε σε όλες τις δημόσιες δομές με τον ΑΜΚΑ σας.

Αν δεν μένετε νόμιμα στην Ελλάδα αλλά ανήκετε σε κάποια ευάλωτη ομάδα που χρειάζεται άμεσης υγειονομικής κάλυψης (κυοφορούσες, παιδιά, χρονίως ανάπηροι, ψυχικά ασθενείς, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι κτλ) δικαιούστε την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με την οποία θα έχετε πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας. Για την έκδοση της ΚΥΠΑ απευθύνεστε στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων και στις Διοικητικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων.

 

Διευκρινήσεις:
Όλοι, δικαιούνται πρόσβαση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
Κανένας δεν εξετάζεται από καμία Επιτροπή νοσοκομείου προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Κατηγορίες Δικαιούχων Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης – Μηδενικής Συμμετοχής 

1) Δικαιούχοι βάσει οικογενειακής σύνθεσης και εισοδηματικών κριτηρίων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Μεμονωμένο άτομο2.400 €150.000 €7.200 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος3.600 €165.000 €10.800 €
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη4.200 €180.000 €12.600 €
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη4.800 €195.000 €14.400 €
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη5.400 €210.000 €16.200 €
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη6.000 €225.000 €18.000 €
Οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με έξι εξαρτώμενα μέλη6.600 €240.000 €19.800 €

2) Άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 κατείχαν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο)
3) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
4) Ανήλικοι έως 18 ετών
5) Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
6) Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
7) Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
8) Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
9) Θύματα εγκλημάτων trafficking

Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα φάρμακά μου ως ανασφάλιστος.

 • Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
 • Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικά αδύναμου ή ανασφάλιστου, ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων), παρέχονται εκτός από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι λοιποί δικαιούχοι προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
 • Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
  Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται τόσο από τα νοσοκομεία όσο και από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ (μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Διαδικασία διασφάλισης μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα

 • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, και εισάγετε το username και τον κωδικό πρόσβασης για το taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ προκειμένου να διαπιστώσετε το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή.
 • Αν το σύστημα δεν βρίσκει το ΑΜΚΑ σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσετε τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ με το ΑΦΜ σας.
 • Για τις ως άνω ευάλωτες κατηγορίες πολιτών συμπεριλαμβανομένων των πρώην κατόχων του Ατομικού Βιβλιάριου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας σας.
 • Σε περίπτωση που σας επιβληθεί ποσοστό συμμετοχής στη συνταγογράφηση, έχετε το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου κατοικίας σας εντός 15 ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη συνταγή, εφόσον πληροίτε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θέτει η ΚΥΑ.
 • Πρέπει να ζητήσετε από τον γιατρό που συνταγογραφεί να σας ενημερώσει για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η αλλαγή της φαρμακευτικής σας αγωγής, καθώς και για τη δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Δικαιούχοι Δωρεάν Μετακίνησης:

Άτομα με Αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας,


– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ),


– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α 246),


– υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,


– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125)

 

εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).


Οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, έχουν το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με την προσωποποιημένη ATH-ENA card.

 

Η έκδοση προσωποποιημένης Ath.ena Card μπορεί να γίνει είτε με αίτηση μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια ταχυδρομική παραλαβή της κάρτας, είτε με έκδοση σε εκδοτήριο. Αν θέλετε την κάρτα άμεσα, είναι καλύτερα η έκδοση να γίνει σε εκδοτήριο.

 

Αναλυτικά για τους τρόπους έκδοσης και ενεργοποίησης της κάρτας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.athenstransport.com/

 


ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΕΛ

 

Δικαιούχοι:

 

Άτομα με αναπηρίες:

 

– Ελληνικής υπηκοότητας,


– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

 

– υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),

 

– υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

 

– αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125),


εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

 

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.


Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του π.δ/τος 611/1977 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 και 167 του νόμου 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 ( Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του νόμου 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.


Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.


Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.