x
s y m v a l l e i n
Στα Οικοτροφεία φιλοξενούνται άτομα τα οποία χρήζουν υψηλού βαθμού εποπτείας και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Η Μονάδα αποτελεί χώρο φιλοξενίας ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίοι έχουν μειωμένες, ελάχιστες ή μηδενικές ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης.

Οι στόχοι, τα μέσα επίτευξης των στόχων και οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Οικοτροφείων προσδιορίζονται ανάλογα με το βαθμό λειτουργικότητας των ωφελουμένων που διαμένουν σε αυτά.

Συνήθως τα οικοτροφεία απευθύνονται σε άτομα χαμηλού βαθμού λειτουργικότητας που χρήζουν 24ωρης παρουσίας προσωπικού.

Στην μεγάλη πλειοψηφία τους είναι άτομα με ελλιπές ή ανύπαρκτο οικογενειακό υποστηρικτικό πλαίσιο, με πολλαπλές και χρόνιες εισαγωγές σε μονάδες ψυχιατρικών νοσοκομείων, με εμμένουσα και ανθεκτική συμπτωματολογία πάσχοντα από ψυχιατρικές & αναπτυξιακές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ενοίκων υλοποιείται μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων, καθώς και πλαισιωμένων δραστηριοτήτων με τα μέλη της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας, των προσώπων αναφοράς τους και των φροντιστών τους, που οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας με πολυετή εμπειρία.

Χρήζουν παροχής αυξημένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας, με σκοπό την επίτευξη αξιοπρεπούς και ποιοτικής διαβίωσης με πρόσβαση σε φροντίδα υγείας λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων και σύνθετων αναγκών τους.

Παράλληλα χρήζουν συνεχόμενης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την σταθεροποίηση και ανάδειξη των πιο υγιών πτυχών της προσωπικότητάς τους, την διατήρηση υφιστάμενων δεξιοτήτων και την επανάκτηση ή ανάπτυξη των ικανοτήτων για διαβίωση με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας.

Οι αποκαταστασιακοί στόχοι λειτουργίας των Οικοτροφείων περιλαμβάνουν:

Δυνατότητα ένταξης σε δομές ημερήσιας απασχόλησης, προστατευμένης εργασίας και μετάβασης σε ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα για τις περιπτώσεις ατόμων με σημαντική ανάκτηση της λειτουργικότητας τους.

 

Κινητοποίηση προγράμματων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του στίγματος και των προκαταλήψεων αναφορικά με την ψυχική νόσο, ενημέρωση για τις κοινοτικές μορφές φροντίδας και απασχόλησης με βάση ένα πλαίσιο λειτουργικής διασύνδεσης συνήθως σε επίπεδο Τομέα Ψυχικής Υγείας.

 

Διασφάλιση και εφαρμογή κανόνων ομαδικής διαβίωσης που διέπονται από αλληλοσεβασμό, καθορισμένα όρια και ισοτιμία.

Η υποστηριζόμενη διαχείριση του προσωπικού χώρου και χρόνου των ενοίκων-ωφελουμένων και η εναρμόνιση της καθημερινότητας τους με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας. Η υιοθέτηση κοινωνικά ενεργών ρόλων και ει δυνατόν και ρόλων κοινωνικά χρήσιμων.