x
s y m v a l l e i n

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Η.  04/2024

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μορφής Europass (στην ελληνική γλώσσα), Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για τις ειδικότητες που είναι απαραίτητο, καθώς και συμπληρωμένη την Αίτηση συμμετοχής μέχρι και τις 30/04/2024 και ώρα 17:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κ.Η. 4/2024

Η υποβολή αίτησης και βιογραφικού γίνεται είτε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Μενίππου 17, Τ.Κ. 15562, Αθήνα, με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας ή/και Εκπαιδευτή στην ΜΨΑ «Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων 9ου Το.ΨΥ» της ΑμΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ.

Αποστολή στο email: [email protected]  και με θέμα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΘΕΣΗ: ΑΣΤ 6

Σημειώνεται ότι όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμαΕΡΩΤΗΜΑ/ΤΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04/2024.